ANBI publicatie CVK-PKN Krimpen

ANBI PUBLICATIE PKN KRIMPEN

Gegevens Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

Naam:

Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel, geregistreerd bij de KvK onder nr: 76414574

RSIN nummer: 

De Protestantse Gemeente van Krimpen aan den IJssel, bestaande uit IJsseldijkkerk, Rank, Ark en Wingerd, hebben van de Belastingdienst een ANBI status gekregen.

Het RSIN nummer is: 804 838 604

Contactgegevens:

Algemene Kerkenraad (AK):

Postbus 70, 2920 AB Krimpen aan den IJssel

Telefoon: 0180 – 518415, scriba

Website: www.pknkrimpen.nl

College van Kerkrentmeesters (CvK):

Postbus 70, 2920 AB Krimpen aan den IJssel

Telefoon:  0640920425, secretaris

 

IBAN NL 36 INGB 0000 1988 04

Kerkelijk Bureau:

Postbus 70, 2920 AB Krimpen aan den IJssel

Telefoon: 0180 – 551849,  e-mail: KerkbureauPGK-LA@kpnmail.nl

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad. De Algemene Kerkenraad wordt gevormd door de predikanten en ambtsdragers van de vijf wijkgemeenten. De Algemene Kerkenraad telt 20 leden: 3 predikanten, 6 ouderlingen, 5 ouderlingen-kerkrentmeesters en 6 diakenen. Daarnaast maakt een scriba als boventallig lid deel uit van de Algemene Kerkenraad. 

Beleidsplan:

Het beleidsplan 2021 – 2026 van de Algemene Kerkenraad is te vinden via deze link.

Het beleidsplan 2020 – 2025 (Visienota) "Van U is de toekomst" van de Protestantse Kerk Nederland is te vinden via deze link.

Beloningsbeleid:

De beloning van predikanten van de wijkgemeenten is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten“. De beloning van kerkelijk medewerkers in loondienst is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland“.

Leden van kerkenraden, colleges, jeugdraad en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link: Protestantse Kerk: Generale Regelingen

Doelstelling:

  1. De Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie- enige God; Vader, Zoon en Heilige Geest.

Verslag Activiteiten:

De Algemene Kerkenraad heeft de  eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het Algemeen College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Begroting 2023  voor ANBI-publicatie      
College van Kerkrentmeesters ( CvK )      
Wijkgemeenten: de Fonteinkerk, de Wingerd en de IJsseldijkkerk  
RSIN 804 838 604      
  Begroting Rekening Rekening
       
  2023 2021 2020
       
Opbrengsten en Baten      
       
Opbrengsten uit bezittingen  €       49.050  €      115.109  €       39.173
       
Opbrengsten uit kassen en fondsen    €       36.122  €       23.592
       
Bijdragen gemeenteleden  €      513.050  €      526.474  €      531.702
       
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  €       38.850  €       33.537  €       33.803
       
                                                                 Totaal baten    €      600.950  €      711.242  €      628.270
 Uitgaven en Kosten       
       
       
Lasten kerkelijke gebouwen , inclusief afschrijvingen  €      194.280  €      208.446  €      141.832
       
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werker )  €      312.860  €      265.009  €      280.265
       
Bestedingen kerkdiensten,catechese en gemeentewerk  €       43.245  €       61.597  €       42.150
       
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €       28.250  €       28.175  €       28.839
       
Vergoedingen organisten/kosters  €       14.415  €       13.658  €       11.501
       
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €       34.200  €       30.469  €       28.288
       
       
                                                                Totaal lasten  €      627.250  €      607.354  €      532.875
       
Resultaat baten - lasten  €       26.300-  €      103.888  €       95.395
       
Totaal incidentle baten en lasten      €         4.282-
       
Mutaties bestemmingsreserves/fondsen    €            916-  €       19.868-
       
Resultaat  €       26.300-  €      102.972  €       71.244
       

Voorgenomen bestedingen:

De begroting van het College van Kerkrentmeesters geeft een cijfermatig beeld  van de voorgenomen bestedingen met betrekking tot het plaatselijk kerkenwerk, zoals: traktementen van predikanten, kosten kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten, alsmede het onderhoud en beheer van kerken en pastorieën.

Aftrek op uw Aangifte Inkomstenbelasting:

Omdat PKN Krimpen bij de Belastingdienst geregistreerd staat als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), kunt u uw vrijwillige bijdrage Actie Kerkbalans als aftrekpost opvoeren in uw Aangifte Inkomstenbelasting. Normaal geldt hier wel een drempel van 1% van uw onzuivere inkomen, maar er bestaan ook mogelijkheden om dit zonder drempel op te voeren als u dit onder een "Overeenkomst periodieke gift in geld" uitvoert. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst. Bedenk dat dan het mes aan twee kanten kan snijden: u zou bruto meer kunnen geven zonder dat het u netto meer kost. U blij, de kerk nog meer blij!

terug