Feest van de Geest

Feest van de Geest is een tweejaarlijkse ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn alle deelnemende kerken op gezette tijden open voor het publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren daar nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen. De kerken organiseren daaromheen allerlei activiteiten die samenhangen met het thema.

Na alle turbulentie van Corona gaan ook de kunstenaars en trekkers van het Feest van de Geest uit ons cluster ‘van Rotte, IJssel tot Lek’ zich samen inspannen om te laten zien wat IN VUUR EN VLAM voor ieder van ons betekent…

Dauwtrappen

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag is een eeuwenoude traditie. Opstaan in de vroege ochtend voordat de zon opkomt en de natuur ingaan om te bezinnen zijn bijzondere ervaringen. Zelfs het luisteren naar de geluiden van de natuur, of naar de stad die ontwaakt, geeft een gevoel van rust.

Ook in Krimpen aan den IJssel wordt op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 2022 een wandeltocht gehouden, gaan we dauwtrappen. We starten om 5.30 uur bij het kerkgebouw RK de Bron, Memlinghof 2.

Avond over de vernieuwde Bijbelvertaling

Op 2 juni 2022 wordt in De Wingerd een avond georganiseerd over de nieuwe Bijbelvertaling.

Op 13 oktober overhandigde Rieuwerd Buitenwerf de vernieuwde Bijbelvertaling, de NBV21 aan koning Willem Alexander. Hij deed dat in zijn hoedanigheid van directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
“Er is geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, met de ander en met God. Daarom is en blijft de Bijbel belangrijk”, zei Rieuwerd bij de overhandiging.

Gezamenlijke Pinkstergebedsviering

Op woensdag 1 juni organiseren de gezamenlijke kerken een Pinkster-gebedsviering.

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft’ (Efeze 4:3 ). Deze bijbeltekst is voor de Algemene kerkenraad aanleiding om een gezamenlijk moment van gebed te houden.
We bidden met verootmoediging en verwachting om de volheid van de Geest en om eenheid in de kerk.

 

Start Pioniersplek Arabischtaligen

Op de Eerste Pinksterdag zal  Meryem Qaadane als evangelist in haar bediening gesteld worden. Dat gebeurt in de ochtenddienst van zondag 5 juni om 10.00 uur in de Rehobothkerk. Wij zijn verwonderd en dankbaar dat onze Heere en Heiland dit werk zegent. Het vraagt gebed, volharding en geloof om dit werk verder vorm te geven. Daarom wordt u als zendende gemeente gevraagd dit werk van harte te steunen in gebed, menskracht, tijd en geld.
 

Ambtsdragersdag 2022

Ieder jaar wordt voor de ambtsdragers van de  Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel een themadag georganiseerd! De afgelopen jaren was dit niet mogelijk. Het was dan ook fijn dat de ambtsdragers elkaar dit jaar op zaterdag 23 april weer konden ontmoeten. de ambtdragersdag was deze keer georganiseerd door de kerkenraad van de Wingerd. De dag stond geheel in het teken van duurzaamheid. Duurzaamheid is geen bijzaak van de kerk, maar heeft plaats in het hart van ons geloof.

ArkRank gemeente geeft bouwkrant uit

De renovatie van de Ark is in volle gang. Komend najaar (september/oktober) wordt de oplevering verwacht. Voor de verbouwing is een ruim budget beschikbaar. Dat gaat op aan de grote ingrepen aan het gebouw. Om de nieuwe Ark straks helemaal áf te maken is een extra budget nodig om het interieur nieuw in te richten en aan te kleden. Door middel van de bouwkrant wordt de gemeente geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden, maar tegelijkertijd opgeroepen om bij te dragen om extra voorzieningen mogelijk te maken. 

Beelden van Ouderdom

Hangt jouw creatie straks in de Tuyter?

Fotografen en kunstenaars (amateurs en professionals) worden uitgedaagd om de oude mens met een kracht gevend object af te beelden.

Pioniersplek Nederlands Arabische vieringen

In 2015 is een grote groep Syrische vluchtelingen in Krimpen a/d IJssel aangekomen. De plaatselijke kerken hebben zich toen ingezet deze mensen te helpen en op te vangen. De meeste vluchtelingen zijn als statushouders in Krimpen blijven wonen. Via het inloophuis - een initiatief van plaatselijke, protestantse kerken - bleven we in contact met hen.

Het verlangen groeide deze mensen ook geestelijk onderdak te bieden: een plek van ontmoeting en samen luisteren naar de Bijbel. Hier is iedereen welkom, ongeacht achtergrond: we treffen hier Arabisch sprekenden met een Syrisch-orthodoxe achtergrond, maar ook moslims.

We hopen over 3 jaar een hechte gemeenschap te zien ontstaan, betrokken op het Evangelie en elkaar. Sommigen van hen zouden zich bij een van de plaatselijke kerken kunnen aansluiten. Anderen blijven mogelijk liever met elkaar verbonden in de gemeenschap die gevormd is.
 

Veilige gemeente

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor.

Renovatie de Ark

Sinds januari 2020 huist de ArkRank-gemeente in kerkgebouw De Rank aan de Albert Schweitzerlaan. Dit gebouw wordt na afronding van de verbouwing van De Ark verkocht aan de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Het kerkgebouw De Ark wordt grondig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Het gebouw wordt opnieuw ingedeeld met nieuwe zalen en een grotere hal. Ook de energie-installatie wordt compleet vervangen en de kerk krijgt een nieuw fris en licht interieur.

Nieuwe ramen IJsseldijkkerk

In 2016 is de interieurcommissie gevraagd om na te denken over een renovatie van de kerkzaal. De houten vloer werd slecht, de wanden moesten worden opgeknapt en de kunstwerken die er hingen waren grotendeels verteerd! In diezelfde periode werd het aspect energiebesparing steeds belangrijker! Van het een kwam het ander. Zo werd het idee geboren om kunst en comfort te combineren in de ramen. Wat ook weer energie bespaart. Een win win situatie dus.

Open Kerk

Verschillende Krimpense Kerken zetten wekelijks hun deuren open. U bent van harte welkom voor een vrijblijvend bezoekje, een gesprek of een rustmoment, of zomaar voor een kopje koffie of thee.

Open Kerk: Een plek in de wijk waar je welkom bent.

Een nieuwe Bijbel, de NBV21

Bij het verschijnen van de NBV in 2004 riep het NBG iedereen op om feedback op de vertaling te geven. Alle reacties zouden worden meegenomen om de vertaling bij te werken. De respons was overweldigend.  

Er kwam veel waardevolle informatie: dingen als vertaalfoutjes of onduidelijke zinnen, maar ook over hoe de lezers deze Bijbelvertaling ervaren in hun dagelijkse leven. In de vele brieven, e-mails, dossiers, artikelen en boeken werden bovendien enkele duizenden suggesties gedaan om de vertaling te verbeteren.