College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is de vergadering van de kerkrentmeesters van de Protestantse wijkgemeenten IJsseldijkkerk, Wingerd en Fonteinkerk . De Hervormde Wijkgemeenten van Bijzondere Aard (HWBA), Sionskerk en Rehobothkerk hebben een zelfstandig college van kerkrentmeesters omdat zij financieel gescheiden zijn van de Protestantse wijkgemeenten.

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor alle vermogensrechtelijke aangelegenheden van de protestantse gemeente die niet van diaconale aard zijn. Concreet zorgen de kerkrentmeesters voor:

  1. Het aanstellen en betalen van predikanten en organisten.
  2. Het ter beschikking stellen van ruimte voor de erediensten, activiteiten en samenkomsten van de wijkgemeenten. Het beheren en onderhouden van de kerkgebouwen IJsseldijkkerk, Wingerd en Fonteinkerk.
  3. Het ter beschikking stellen van passende woonruimte voor de predikanten. Het onderhouden van de pastorieën.
  4. De ledenadministratie van de kerkelijke gemeente.
  5. Het zorg dragen voor de eigendommen, verzekeringspolissen en het archief van de gemeente.
  6. Het zorg dragen voor de geldwerving voor de kerkelijke gemeente:
  • de jaarlijkse vrijwillige bijdrage bij de Actie Kerkbalans,
  • de wekelijkse collecte tijdens de erediensten,
  • de incidentele acties t.b.v. renovaties en verbouwingen van gebouwen, en
  • alle overige activiteiten om de kerkelijke gemeente vitaal en financieel gezond te houden.

Het college heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en één van de leden. Het college van kerkrentmeesters wordt ondersteund door het kerkelijk bureau en een administrateur. De medewerkers van het kerkelijk bureau houden de ledenadministratie actueel in geval van verhuizingen, geboorte, trouwen en overlijden. Verder ondersteunen ze (administratief) al het kerkenwerk binnen de (wijk)gemeente(n) door het uitdraaien van ledenlijsten en etiketten en bij de diverse geldwervingsacties binnen de gemeente (Actie Kerkbalans en Solidariteitskas). Het hoofd van het kerkelijk bureau geeft leiding aan de diverse vrijwilligers. De administrateur houdt de financiële boekhouding bij van de kerkelijke gemeente en ondersteunt de penningmeester.

Per kerkgebouw is er een beheercommissie die zorg draagt voor het onderhoud, schoonmaken en verhuren van het kerkgebouw, inclusief een passende ontvangst door kosters en gastvrouwen en gastheren.

Het college werkt vanzelfsprekend binnen het kader van de kerkorde en meer specifiek op basis van een meerjarig beleidsplan en een jaarlijkse begroting. Beide worden vastgesteld door de Algemene Kerkenraad. Na afloop van ieder jaar legt het college door middel van een jaarrekening financiële verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad en de kerkelijke gemeente. De jaarrekening wordt gecontroleerd door onafhankelijk deskundigen.

De wijkkerkenraden en algemene kerkenraad nemen géén beslissingen met financiële gevolgen voor de kerkrentmeesters welke niet in de begroting zijn voorzien, zonder overleg met het college van kerkrentmeesters.

Een regionaal en landelijk college voor de behandeling van beheerzaken houdt toezicht op het plaatselijke college van kerkrentmeesters.

Voorzitter: Cees Paul; e-mail: cvk.voorzitter@pknkrimpen.nl, telefoon 0180-580188

Secretaris: Ciska de Ligt; e-mail: cvk.secretaris@pknkrimpen.nl, telefoon 06-40920425

Penningmeester: Hans van Lieburg; e-mail: cvk.penningmeester@pknkrimpen.nl, telefoon 0180-517409 

terug