Algemene Kerkenraad

Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad. Aangezien de Protestantse Gemeente Krimpen
 meerdere wijkgemeenten heeft, is er naast de wijkkerkenraden een algemene kerkenraad.

De algemene kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de diverse wijkkerkenraden. De algemene kerkenraad is volgens een afgesproken verhouding en rooster samengesteld uit predikanten, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

De verdeling van de taken en bevoegdheden over enerzijds de algemene kerkenraad en anderzijds de wijkkerkenraden is vastgelegd in een algemene plaatselijke regeling. Hierbij geldt het kerk-ordelijke uitgangspunt dat de taken en bevoegdheden van de wijkkerkenraden alles omvatten, met uitzondering van datgene wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de algemene kerkenraad.

De algemene kerkenraad heeft een moderamen (= een dagelijks bestuur), bestaande uit ten minste een voorzitter (praeses), een secretaris (scriba) en een plaatsvervangend voorzitter (assessor). Het moderamen bestaat ook uit ten minste één predikant, één ouderling, één diaken en één kerkrentmeester.

Praeses: Gert Tissink, e-mail: praeses@pknkrimpen.nl, telefoon 0180512856

Scriba: Ton Versteeg, e-mail: scriba@pknkrimpen.nl, telefoon 0180518415

KvK nr: 76414574

terug