Algemeen College van Diakenen

Het Algemeen College van Diakenen (ACD) is het samenwerkingsorgaan van diakenen van de Protestantse Gemeente Krimpen. In het ACD worden zaken behandeld die op alle wijkgemeenten betrekking kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld collecten, besteding van diaconale gelden, acties en jeugd- en seniorenactiviteiten. In het ACD worden hierover voorstellen gedaan - al of niet op voordracht van één of meerdere wijkdiaconieën.

Het ACD is verantwoordelijk voor het te voeren diaconale beleid ten aanzien van:

  • collecteroosters, begrotingen en jaarrekeningen;
  • stille hulp (waaronder ondersteuning van de Voedselbank en van gemeenteleden die geen geld hebben om op vakantie te gaan, middels de vakantiegeld-actie);
  • noodhulp;
  • behandeling van aanvragen voor financiële steun en het inzetten van menskracht voor plaatselijke, regionale en landelijke projecten;
  • publiciteit;
  • verantwoordelijkheden van de wijkdiaconieën in het wijkwerk, zoals participatie in wijkteams, seniorenwerk en collecteafkondigingen;
  • het aantal benodigde diakenen voor uitvoering van de diaconale werkzaamheden;
  • werkgroepen t.b.v. diaconale activiteiten.

Het ACD houdt contact met het Platform plaatselijke diaconieën (PPD). Dit platform houdt zich bezig met armoedeproblematiek. Ze belegt in samenwerking met de burgerlijke overheid onder andere informatiebijeenkomsten over deze problematiek voor diakenen en onderhoudt contacten met de Sociale Dienst en maatschappelijke groeperingen. In het PPD hebben naast vertegenwoordig(st)ers van de Protestantse Gemeente Krimpen ook vertegenwoordigers zitting van andere kerken in Krimpen aan den IJssel. 

Het ACD kent momenteel de volgende werkgroepen:
ZWO  (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) - De taak van deze werkgroep is het activeren van de gemeente met betrekking tot haar zendings- en werelddiaconale opdracht. 

U kunt contact opnemen met het ACD via onze secretaris: Nynke ten Cate, e-mail: acd.secretaris@pknkrimpen.nl

terug