• Start
  • Nieuws
  • 95 nieuwe stellingen: Hoe kun je geloofwaardig leven?

Terugblik op de Week van Gebed voor Eenheid

We kijken terug op een mooie week waaraan de verschillende kerken op eigen wijze een bijdrage hebben geleverd. De startdienst in de IJsseldijkkerk was een gezamenlijke avonddienst van de PKN kerken die in het teken stond van het thema van dit jaar: Recht voor ogen. De tekst uit Deuteronomium 16: “zoek het recht en niets dan het recht” stond ook centraal in de doordeweekse gebedsbijeenkomsten, toegespitst op onderwerpen als betrouwbaarheid, liefde voor medemensen, dankbaarheid, gelijke verdeling, duurzaamheid en hoop voor de toekomst. Tijdens de week kregen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld.

Door het recht voor ogen te houden kunnen we gebed en daden inzetten voor gerechtigheid. 

Bij iedere avondgebed werden er briefjes uitgedeeld om een daad van gerechtigheid, barmhartigheid of eenheid op te schrijven. Bij het weggaan kon je een briefje meenemen om voor deze daad te bidden.

Het samen bidden met christenen wereldwijd geeft verbondenheid en geeft de verantwoordelijkheid naar onze naasten vorm.

Tijdens de afsluitavond stonden we stil bij de eenheid van christenen in het lichaam van Christus, het hoopgevende Licht van de wereld.

Volgend jaar hopen we dat er nog meer broers en zussen zullen meedoen aan het bidden voor eenheid in de wereld, tegelijk en samen met christenen overal in de wereld. Want ieder jaar is het weer bijzonder om deze week mee te maken en deze eenheid te doen groeien.

Namens de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel,

Hilda Pleysier

 

Sing-In

Welkom bij de Sing-in!

Tweede Kerstdag is er weer de Sing-in in de Rank. Met elkaar zingen en luisteren naar mooie verhalen of gedichten. Muziekgroep Vine heeft een aantal mooie nieuwe liederen aan de liturgie toegevoegd. Dit jaar zullen 2 mensen een bijdrage leveren waarbij  tijdens één voordracht op de beamer mooie tekeningen worden getoond. Na de Sing-in staat de koffie/ thee of limonade klaar. Iedereen van harte welkom!

 

Actie Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk!

 

Op 19 januari 2019 is de jaarlijkse Actie Kerkbalans van start gegaan. Het thema is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Dit jaar hebben wij de actie in Krimpen aan den IJssel een speciaal motto gegeven:

Eén euro per dag voor de kerk. Doet u mee? 

Durven wij te geven?

Wat je er ook van vindt: de boodschap in de bijbel is: God is niet krenterig maar royaal en God heeft er alles (‘zijn eniggeboren Zoon’) voor over dat wij het leven vinden in overvloed. Dit alles brengt ons zelf bij de vraag: als God zoveel over heeft voor de goede zaak, hoeveel hebben wij daar dan voor over?

Durven wij royaal te zijn in onze bijdrage aan de kerk, als die elke zondag het feest viert van Gods verbond met mensen? Met Jezus als de Messias in het middelpunt, de scharnier waarop Gods toewijding tot ons mensen en zijn wereld draait, aldus het Johannesevangelie.

De situatie in Krimpen aan den IJssel

Ook de Protestantse Kerken in Krimpen aan den IJssel zijn voor velen een belangrijk baken in tijden van onzekerheid. De kerk is een plek voor iedereen. Om te vieren en te rouwen. Om rust te vinden en te gedenken. Om elkaar te ontmoeten en gezien te worden. Daarom organiseren we het hele jaar door veel activiteiten zoals:

- kerkdiensten en jeugddiensten;

- speciale diensten zoals zangdiensten en diensten in Crimpenersteyn;

- het dopen van kinderen;

- kinderclubs;

- catechese;

- ontmoetingsmomenten zoals De Open Ark en Reuring-activiteiten;

- bijbelstudies;

- gebedskringen;

- de Kliederkerk;

- enzovoorts.

Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten vormt vanzelfsprekend ook de pastorale zorg. Veel gemeenteleden worden door onze predikanten, kerkelijk werker, ouderlingen en andere vrijwilligers regelmatig bezocht. Speciale aandacht geven we aan de ouderen onder ons (o.a. met het project Zin in ouderdom) en mensen die het moeilijk hebben. In elke editie van ons Krimpens Kerkblad kunt u veel van dit soort activiteiten terugvinden maar ook achter de schermen wordt vanuit onze kerken veel gedaan. 

De kerk kost geld!

Ook in 2019 willen we er voor iedereen zijn en al deze activiteiten voortzetten.  Dat kost geld: zo’n 600.000 euro per jaar. Onder het kopje ANBI vindt u op deze website de begroting voor 2019. Daaruit blijkt dat we ook in 2019 verwachten dat we een tekort hebben van circa € 36.000 (excl. aanvullende kosten voor het traject van samengaan). Met elkaar zetten we stappen naar samenwerking en samengaan; hiermee hopen we op termijn de kosten en inkomsten in evenwicht te krijgen. Maar uw financiële bijdrage is daarbij erg belangrijk!

Uw bijdrage

Omdat het aantal leden van onze kerk slinkt moeten we de kosten met steeds minder mensen dragen.  Misschien weet u niet goed wat nodig is of wat gebruikelijk is om te geven. Een goede richtlijn is één euro per dag voor de kerk. 365 euro per jaar. Belangrijk is in ieder geval dat u geeft naar draagkracht: u kunt niet geven wat u niet heeft. Denk eens na wat u kunt missen om bij te dragen aan een bloeiende kerk in Krimpen aan den IJssel!

Kunnen we op u rekenen? 

Doet u mee om de begroting dit jaar sluitend te krijgen? Uw gift zorgt ervoor dat er ook in de toekomst kerken in Krimpen aan den IJssel zijn waar mensen terecht kunnen!

Tenslotte

In de week van 28 januari 2019 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Tijdens de kerkdiensten op 3 februari 2019 maken wij de voorlopige resultaten bekend.

Namens de kerkrentmeesters,

Cees Paul

Voorzitter College van Kerkrentmeesters

 

Kerstwandeling

 

Op vrijdag 21 december organiseert de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel een sfeervolle kerstwandeling. 

De bedoeling van deze kerstwandeling voor jong en oud is om onderweg enkele malen even stil te staan, dit jaar niet steeds niet in een kerkgebouw, maar ook op een plek in de openlucht, waar een kort programma wordt verzorgd door een of twee van de aangesloten kerken. 

De wandelaars kunnen zich bij de Tuyter vanaf 18.00 uur verzamelen en eventueel een lampion kopen. Een uitleg en het eerste deel van de opvoering begint om 18.15 uur. De wandeling zelf begint om 18.30 uur.

Kinderen die meelopen kunnen natuurlijk een lampion meebrengen of een kerstlampje. 

Vanaf de Tuyter voert de tocht via de Midden-Wetering naar het park aan de Parkzoom. En vandaar naar de IJsseldijkkerk. Daarna via de Kerkdreef/Blomsingel naar een grasveld, en vervolgens verder naar de Ark, waar de afsluiting zal plaatsvinden. 

De wandeling zal worden begeleid door een trommelaar die voor de stoet zal uitlopen. 

Vrijwilligers/verkeersregelaars zullen waar nodig meehelpen om één en ander goed en ordelijk te laten verlopen. 

Tips: trek stevige wandelschoenen aan (en honden mogen wel meelopen, maar mogen niet de kerken in) 

 

Raad van Kerken Krimpen a/d IJssel

(de Ark, de Rank, de IJsseldijkkerk, de Wingerd, de Molukse Kerken, de Immanuëlkerk, de Evangelische gemeente Krimpen ad IJssel, de Remonstrantse gemeente en RK parochie De Bron)