Over de 3e thema avond van de Raad van kerken

 

Op donderdag 11 april 2019 werd in kerkgebouw de Bron de laatste thema avond gehouden die de Raad van Kerken in het seizoen 2018-2019 organiseert.

De avond begon na een kopje koffie vooraf met een door een bont gezelschap behoorlijk gevulde ruimte van bijna 50 mensen. 

De spreker, Prof. Herman Paul, naast hoogleraar ‘Secularisatiestudies’ in Groningen  ook hoogleraar Geschiedenisfilosofie in Leiden ging uit van de titel van het boekje, dat hij schreef: “Slag om het hart”. Wat hem betreft is kerkverlating geen natuurverschijnsel, maar een gevolg van iets anders. Hij omschrijft dat zo: dat er in onze tijd van leven met overmatig veel prikkels, strijd moet worden gevoerd om voor jezelf helder te krijgen wat er écht toe doet en wat dus je meeste aandacht en tijd moet krijgen.

Bijzonder was voor mij, dat Prof. Paul - door gedachten van kerkvaders als Augustinus en Benedictus te gebruiken - ook liet zien dat men in een zo veel rustiger verleden toch ook moeite had om zich op de voor een gelovige belangrijke dingen te richten. En sterker nog: het deed me denken aan Lucas 12, vers 34: “Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” In de tijd waarin Jezus leefde, was zo’n oproep blijkbaar ook al nodig.

Was daardoor de voordracht van Herman Paul alleen oude wijn in nieuwe zakken? Misschien wel, maar ik ben toch blij dat ik deze avond heb meebeleefd. Het zette me weer even op scherp. Het gesprek, dat na de pauze volgde, maakte ook duidelijk dat ik niet de enige was. En nog belangrijker: er is hoop en een weg voor de toekomst als de alleen levende mens weer wil samenleven. 

Ik gun ieder die dit leest ook zo’n ervaring en hoop dat er met veel belangstelling zal worden uitgekeken naar de thema avonden van het volgend seizoen, want avonden als deze zijn de aandacht en tijd zeker waard.

Het thema voor het seizoen 2018-2019 voor de drie thema-avonden was: “Hartslag: waar gaat je hart naar uit?” 

Voor de derde avond op donderdag 11 april 2019 in kerkgebouw de Bron kwam Herman Paul, hoogleraar Secularisatiestudies aan de Rijksuniversiteit Groningen een inleiding geven. 

Van de Inwendige Zendingsbond (IZB) en Gereformeerde Zendingsbond (GZB) kreeg hij opdracht om te onderzoeken wat de oorzaak van kerkverlating kan zijn. Hij schreef er het boekje over: “De slag om het hart”

Namens de Raad van Kerken Paula van der Kleij

Gebed voor de gemeente

Met grote regelmaat heeft u de afgelopen maanden kunnen horen en lezen over de ontwikkelingen binnen de PKN Krimpen aan den IJssel. Met name het fusieproces tussen Rank en Ark staat daarbij volop in de belangstelling. En misschien wordt wel eens de indruk gewekt dat dit een zaak is die zich voornamelijk op het niveau van kerkenraden en een aantal commissies voltrekt. Dit is echter slechts gedeeltelijk waar, want als het gaat om een samengaan is de inbreng van iedereen van belang.

Heel concreet gaat het er dan om dat we ons ten diepste bewust zijn van het feit dat alle werkzaamheden binnen de Gemeente van Christus Jezus slechts dan kans van slagen hebben als ze gedragen worden door voortdurend gebed. En juist als er veel op het spel staat en veel mensen bij een zaak betrokken zijn is dit gebed eens te meer noodzakelijk! Niet voor niets houdt Paulus ons voor dat we moeten blijven bidden ‘zonder ophouden’ (I Thess 5: 17; vgl. Fil. 4: 6: ‘… laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God’).

Het is om deze reden dat wij, als kerkenraden van Rank en Ark, iedereen van harte willen uitnodigen en oproepen om te bidden voor het fusieproces in het algemeen en voor de personen die erbij betrokken zijn in het bijzonder. Dat kan natuurlijk thuis, maar er is ook de mogelijkheid om dat samen te doen en wel door deel te nemen aan de gebedsgroep die al gedurende een aantal jaren binnen de PKN Krimpen aan den IJssel actief is. De deelnemers komen iedere 1e en 3e donderdag van de maand van 19.00 u. – 20.00 u. samen in de IJsseldijkkerk om te bidden voor de diverse wijkgemeenten in het algemeen en gemeenteleden die om welke reden dan ook extra aandacht behoeven, in het bijzonder.

We hopen dat u/jij zich hierdoor ook aangesproken voelt en zouden het heel fijn vinden de eerstvolgende keer (21 maart) dat we bijeenkomen meerdere nieuwe deelnemers te mogen begroeten! Dus hopelijk tot ziens op 21 maart, 19.00 u. in de consistorie van de IJsseldijkkerk!

Kerkenraden van Rank en Ark

Terugblik op de Week van Gebed voor Eenheid

We kijken terug op een mooie week waaraan de verschillende kerken op eigen wijze een bijdrage hebben geleverd. De startdienst in de IJsseldijkkerk was een gezamenlijke avonddienst van de PKN kerken die in het teken stond van het thema van dit jaar: Recht voor ogen. De tekst uit Deuteronomium 16: “zoek het recht en niets dan het recht” stond ook centraal in de doordeweekse gebedsbijeenkomsten, toegespitst op onderwerpen als betrouwbaarheid, liefde voor medemensen, dankbaarheid, gelijke verdeling, duurzaamheid en hoop voor de toekomst. Tijdens de week kregen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld.

Door het recht voor ogen te houden kunnen we gebed en daden inzetten voor gerechtigheid. 

Bij iedere avondgebed werden er briefjes uitgedeeld om een daad van gerechtigheid, barmhartigheid of eenheid op te schrijven. Bij het weggaan kon je een briefje meenemen om voor deze daad te bidden.

Het samen bidden met christenen wereldwijd geeft verbondenheid en geeft de verantwoordelijkheid naar onze naasten vorm.

Tijdens de afsluitavond stonden we stil bij de eenheid van christenen in het lichaam van Christus, het hoopgevende Licht van de wereld.

Volgend jaar hopen we dat er nog meer broers en zussen zullen meedoen aan het bidden voor eenheid in de wereld, tegelijk en samen met christenen overal in de wereld. Want ieder jaar is het weer bijzonder om deze week mee te maken en deze eenheid te doen groeien.

Namens de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel,

Hilda Pleysier

 

Biddag 2019

 

Hebt u de Biddag voor gewas en arbeid niet bijgewoond? Dan wil ik graag met u delen hoe ik deze gezamenlijk dienst van Ark, Rank, Wingerd en IJsseldijkkerk heb ervaren. Deze Biddag was zeker niet een stoffig en wat achterhaald gebruik nu de meesten van ons geen beroep meer hebben in het boerenbedrijf. Ook was het niet een overbodig bidden om arbeid nu volgens de media overal personeelstekort dreigt. Het kerkkoor Krimpen zong en ondersteunde de gemeentezang bij liederen met een aansprekende tekst en een heerlijke melodie. Die liederen ondersteunden de gebeden en de preek waarin duidelijk werd hoe actueel de Biddag voor gewas en arbeid nog altijd is. Daarin werd duidelijk hoe niet de inspanning van de mensen maar Gods gaven nodig zijn om te leven. De groei van het gewas, maar ook het resultaat van arbeid komen van God en de mens mag daar in vertrouwen op God aan meewerken. Wie zó leeft kan zich bevrijd weten van arbeidsdruk en zorg. 

Na afloop van de dienst waren er daarom ook veel blije gezichten om me heen, en ik herkende mensen uit de verschillende kerken. Heerlijk om de eenheid van de ene, algemene kerk zó te beleven! Voor mensen die dit alles gemist hebben, is er gelukkig nog volop herkansing: er zijn elk jaar behalve Biddag ook nog Hemelvaartsdag en Dankdag om samen, zo maar midden in  de week te vieren.

Kom het ook beleven!