• Start
 • Nieuws
 • Impressie van de gezamenlijke gemeente avond

Impressie van de gezamenlijke gemeente avond

Hier volgt een impressie van de op 14 januari 2015 in de Ark gehouden gezamenlijke gemeenteavond van de Ark, de Rank, de Wingerd en de IJsseldijkkerk

Op 14 januari 2015 was er een gezamenlijke gemeenteavond in de Ark waar informatie werd gegeven over de stand van zaken rond de financiën en de organisatie van de Protestantse Gemeente in Krimpen aan den IJssel. Na een opening en welkomstwoord door ds. Gert den Hartogh vonden er drie presentaties plaats. 

 

Gert Heuvelman, voorzitter van de Algemene Kerkenraad (AK), gaf aan dat de AK op 7 januari 2015, na voorafgaande consultatie van de vier wijkkerkenraden en van de diverse andere colleges, had besloten het rapport van de zogenoemde Commissie Ad Hoc (onder voorzitterschap van Kees Hoogendijk) integraal over te nemen en ten uitvoer te brengen. 

Kort samengevat behelst dit rapport ‘Naar een levensvatbare gemeente’ het volgende:

 • Er ontstaat op korte termijn een groot financieel probleem.
 • In het proces dat nodig is om dit probleem op te lossen, dienen gemeenteleden blijvend betrokken te worden.
 • Nadrukkelijk moet gezocht worden naar mogelijkheden om de inkomsten te vergroten.
 • Wijkgemeenten hechten eraan de pluriformiteit binnen de Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel te handhaven, waarin dus ruimte blijft voor een eigen ‘identiteit’ van iedere wijkgemeente. 
 • Uitgaande van het feit dat de predikantskosten 50% van de inkomsten mogen behelzen, is er aanleiding de predikantsformatie te beperken. In 2018 is er ruimte voor 3,0 fte en in 2024 voor 2,5 fte.
 • Een eigen predikant voor elk van de wijkgemeenten wordt belangrijk geacht.
 • Wijkgemeenten die afstand moeten doen van hun kerkgebouw dienen welkom te zijn in het kerkgebouw van een andere gemeente.
 • Er zijn twee scenario’s (fasen).
 • Scenario 1: Intensiveren en versterken - vier wijkgemeenten met vier gebouwen en vier gereduceerde predikantsplaatsen, die in 2018 weer gezond zijn
 • Als dat niet gerealiseerd blijkt te kunnen worden, volgt automatisch scenario 2: Bouwen aan een nieuw perspectief - vermindering van het aantal wijkgemeenten en het aantal kerkgebouwen
 • In het rapport worden de beide scenario’s verder uitgewerkt. Ook is er een plan van aanpak, waarbij aan een proces-coördinator een belangrijke rol wordt toegekend.

Over de inhoud van dit rapport was bij eerdere gelegenheden al ruimschoots informatie verstrekt, zodat de nieuwswaarde van dit onderdeel van de gemeenteavond op zichzelf beperkt was. Anderzijds was het wel belangrijk nog eens over te brengen dat de unanimiteit, die bij de opstelling van het rapport was bereikt, op 7 januari ook voor de besluitvorming door de AK heeft gegolden. 

Een delegatie van de AK zal gesprekken voeren met de vier predikanten. De AK heeft Henk Leertouwer bereid gevonden als procesbegeleider op te treden. Hij krijgt  vanuit de vier wijkgemeenten ondersteuning van Gert Tissink, Jan Fraanje, Leo van der Schelling en Ton Vlieg.  De procesbegeleidingscommissie heeft als opdracht alles te doen wat nuttig en nodig is om, met inachtneming van de inhoud van het rapport, de doelstelling te bewerkstelligen dat er na 2018 geen begrotingstekort meer is.  Er zal regelmatig ruggespraak en overleg met de AK zijn over relevante tussenstappen. De procesbegeleidingscommissie heeft geen beslissingsbevoegdheid. Zij dient onder meer de varianten te verkennen die in het rapport onder scenario (fase) 2 worden aanbevolen. 

Daarnaast heeft de AK het College van Kerkrentmeesters (CvK) verzocht om een zogenoemd early warning systeem uit te werken, op basis waarvan kan worden bepaald wanneer overgeschakeld moet worden van scenario (fase) 1 naar scenario (fase) 2. Bovendien is het CvK gevraagd onderzoek te doen naar mogelijkheden voor het afstoten van kerkgebouwen.

Vervolgens presenteerde Arie Ros, voorzitter van het CvK, een aantal financiële gegevens.

Het tekort over 2014 bedraagt uiteindelijk zo’n 60.000 euro. Dat is dankzij de positieve uitkomst van de Actie Kerkbalans 2014 aanzienlijk minder dan de in januari 2013 geraamde  94.000 euro, maar het blijft een tekort! Het tekort voor het nieuwe jaar 2015 is nu begroot op  60.000 euro. Dat is eveneens aanzienlijk minder dan het eerder in 2014 nog voor 2015 geraamde tekort van 123.000 euro. Op zichzelf zijn dit positieve ontwikkelingen, maar een jaarlijks tekort is op wat langere termijn natuurlijk niet acceptabel. De opbrengsten van de vrijwillige bijdragen voor 2015 zijn een belangrijk meetpunt voor de verdere ontwikkelingen en maatregelen: als de inkomsten de komende jaren niet voldoende stijgen, zal moeten worden gesneden in de uitgaven! 

Arie Ros besloot zijn presentatie met een laatste toelichting op de in het kader van de Actie Kerkbalans 2015 aan de gemeente, mede op verzoek van vele gemeenteleden, verstrekte nieuwe richtlijnen voor de kerkelijke bijdragen.

Richard Burggraaf, voorzitter van het Algemeen College van Diakenen (ACD), vertelde ten slotte over de gevolgen voor het diaconaat van de harmonisatie van de financiële acties welke tot en met 2014 voor voormalig gereformeerde en voormalig hervormde gemeenteleden op onderdelen nog verschillen vertoonden. De Actie Kerkbalans in januari betreft nu uitsluitend de ‘vaste vrijwillige bijdragen’ voor de kerk.  In mei 2015 zal er, parallel met de gebruikelijke actie voor de solidariteitskas, een afzonderlijke wervingsactie plaatsvinden voor de ‘diaconale vrijwillige bijdragen’, waarmee de hulpacties van het diaconaat mogelijk moeten worden gemaakt.

Na de pauze waren er vele vragen en opmerkingen van gemeenteleden, die door de vertegenwoordigers van de AK en het CvK werden beantwoord. Deze vragen en opmerkingen getuigden van grote betrokkenheid, maar leidden niet tot aanpassing van de door de AK genomen besluiten.

De avond werd afgesloten door ds. Corinne Groenendijk.

Algemene Kerkenraad